کارگروه های تخصصی

کارگـروه مـدیـریـت ورم پـستـان

کارگروه کنترل و پیشگیری از لنگش

کارگروه دامپزشکی

کارگروه بهداشت و درمان