دربـاره DHI و نـقـش آن در ایـجـاد رانـدمـان در تـولـیـد

مجمع ملی اطلاعات دام شیری(DHI)
موضوعات و اهداف :
موضوعات کلی :

– ترویج دادن دقت ، اعتبار ، و یکنواختی و انسجام در داده ها و سوابق DHI

– نشان دادن و ارائه کردن سیستم DHI در مسائل مربوط به دیگر سازمانهای ملی و بین المللی

– سازماندهی فعالیتهای صنعت دام شیری به منظور سود اعضای DHI ملی اهداف و اولویتهای جزئی 

– ایجاد بسترهای مناسب برای ارتباط با اعضاء و دیگر کاربران دادهها و سوابق DHI

– مدیریت برنامه ارائه گواهی کیفی

– هماهنگ کردن جلسات ، کارگاهها ، و سمینارهای مناسب در صورت لزوم

– اطمینان حاصل کردن از مرام نامه اخلاقی ، مراحل جمع آوری داده های منسجم و بروز رسانی داده های جواز و گواهی کیفی و مناسب برای نیازها و ملزومات صنعت دام شیری

– هماهنگ کردن به منظور تست لوازم مربوط به وزن کشی و نمونه برداری و محصولات مربوط به چنین لوازمی

– فراهم نمودن لوازم و منابع برای احزاب منطقه ای به منظور اطمینان حاصل کردن از اطلاعات زمینه ای کافی برای مباحثه همه جانبه و کامل در مورد مسائل جاری و حال حاضر

– همسو نگه داشتن تکنولوژیهای مدرن و آگاه کردن اعضاء از امکان به کارگیری تکنولوژیهای جدید در مجمع DHI

– همکاری با سازمانهایی همچون USDA ، NAAB ، و PCDA برای ارائه دادن برنامه های لازم و مورد نیاز، معنادار و هدف دار، و قابل پرداخت از لحاظ بودجه ای و مالی به صنعت شیر با کمترین نسخه برداری و دوباره کاری

– مدیریت شرکت به حالتی کاملا مناسب و کافی به منظور ارائه بهترین برنامه های ممکن و خدمات قابل دسترس برای اعضاء با بهترین و منطقی ترین قیمت

– سالم نگه داشتن سازمان از لحاظ مالی

 

دربـاره DHI و نـقـش آن در ایـجـاد رانـدمـان در تـولـیـد

مجمع ملی اطلاعات دام شیری(DHI)
موضوعات و اهداف :
موضوعات کلی :

– ترویج دادن دقت ، اعتبار ، و یکنواختی و انسجام در داده ها و سوابق DHI

– نشان دادن و ارائه کردن سیستم DHI در مسائل مربوط به دیگر سازمانهای ملی و بین المللی

– سازماندهی فعالیتهای صنعت دام شیری به منظور سود اعضای DHI ملی اهداف و اولویتهای جزئی 

– ایجاد بسترهای مناسب برای ارتباط با اعضاء و دیگر کاربران دادهها و سوابق DHI

– مدیریت برنامه ارائه گواهی کیفی

– هماهنگ کردن جلسات ، کارگاهها ، و سمینارهای مناسب در صورت لزوم

– اطمینان حاصل کردن از مرام نامه اخلاقی ، مراحل جمع آوری داده های منسجم و بروز رسانی داده های جواز و گواهی کیفی و مناسب برای نیازها و ملزومات صنعت دام شیری

– هماهنگ کردن به منظور تست لوازم مربوط به وزن کشی و نمونه برداری و محصولات مربوط به چنین لوازمی

– فراهم نمودن لوازم و منابع برای احزاب منطقه ای به منظور اطمینان حاصل کردن از اطلاعات زمینه ای کافی برای مباحثه همه جانبه و کامل در مورد مسائل جاری و حال حاضر

– همسو نگه داشتن تکنولوژیهای مدرن و آگاه کردن اعضاء از امکان به کارگیری تکنولوژیهای جدید در مجمع DHI

– همکاری با سازمانهایی همچون USDA ، NAAB ، و PCDA برای ارائه دادن برنامه های لازم و مورد نیاز، معنادار و هدف دار، و قابل پرداخت از لحاظ بودجه ای و مالی به صنعت شیر با کمترین نسخه برداری و دوباره کاری

– مدیریت شرکت به حالتی کاملا مناسب و کافی به منظور ارائه بهترین برنامه های ممکن و خدمات قابل دسترس برای اعضاء با بهترین و منطقی ترین قیمت

– سالم نگه داشتن سازمان از لحاظ مالی

مـشـاوره بـهبـود گلـه

 شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان با هدف افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در گله و تولیدات دامی در استان ، بستر مناسبی را جهت ارتباط مستقیم بین کارشناسان فنی و دامداران محترم استان ایجاد نموده بطوریکه با دریافت خلاصه اطلاعات گله از طریق فرم اطلاعاتی زیر و تکمیل آن توسط دامدار ، در اسرع وقت از طریق ایمیل ، تماس تلفنی و یا بنا به درخواست بصورت حضوری خدمات مشاوره ای به ایشان ارائه خواهد شد. دبیرخانه کمیته فنی راهبردی DHI

DHI منظور از خدمات تخصصی

-جیره نویسی

-واکسیناسیون

-معاینات دوره ای

-هویت گذاری دام

-تلقیح

DHI منظور از خدمات تخصصی

-جیره نویسی

-واکسیناسیون

-معاینات دوره ای

-هویت گذاری دام

-تلقیح