نـشریـه گـاودار

نشریه گاودار- شماره 187 و 188 منتشر گردید.

جهت سفارش نشریه با واحد آموزش شرکت تعاونی وحدت تماس حاصل فرمایید.

عناوین نشریه 187-188 :

–  گزارش کمیته فنی

–  ارزیابی کیفی علوفه یونجه در گله های شیری (دکتر اسدیان)

–  روش های کاربردی پرورش گوساله در شرکت قیام (مهندس محمد لطفی)

–  مشاوره (سمیه بازرگان)

–  بررسی کیفیت آب مصرفی دام (مهندس مسعود الهقلی)

–   تهدیدهای پنهان (دکتر حسین فرج نژاد)

–   عوامل موثر بر مقدار چربی شیر (مهندس امید فعال زاده)

–   شش بیماری مشترک خطرناک (دکتر فهیمه اسلامی)

–  کاهش چربی شیر یکی از چالش های مهم صنعت گاو شیری (مهندس محمدرضا ترغیبی و مهندس حسین محمدی)

–  گزارش خبری

نشریه گاودار- شماره 189 منتشر گردید.

عناوین نشریه 189 :

 عوامل موثر بر ضریب تبدیل خوراک و بازده نیتروژن در گله های شیری  (دکتر اکبر اسدیان)

–  مدیریت تنش گرمایی (مهندس عباس زال بیک و مهندس زهره اکبری)

–   تنش گرمایی (دکتر محمد درخشش)

–  گزارش کمیته فنی

–  بررسی دام های جدید از لحاظ ابتلا به بیماری ها (دکتر مهرداد اعلمی)

–  مشاوره (سمیه بازرگان)

–  جفت ماندگی، علل و عوامل موثر بر آن (مهندس محمد نوری و دکتر علی کیانی)

–   راهکارهای کنترل و کاهش تنش گرمایی (مهندس نسرین مهرداد)

–   تهدیدهای پنهان (دکتر امیرحسین فرج نژاد)

–  مدیریت مصرف آغوز (مهندس سعید صفوی پور)

–  اخبار اینترنتی

–  گزارش خبری

نشریه گاودار- شماره 190 منتشر گردید.

جهت سفارش با واحد آموزش شرکت تعاونی وحدت تماس حاصل فرمایید.

در این شماره می خوانید:

–  مبارزه علیه ورم پستان (دکتر شیما خلیلی فرد)

–  مدیریت کارکنان بخش پرورش تلیسه (مهندس مهدی نصر)

رفتارهای تغذیه ای در گاو شیری (مهندس الهه یزدان خواه و دکتر اکبر تقی زاده)

–  مشاوره (سمیه بازرگان)

–   کاهش تنش ناشی از حمل و نقل (مهندس امید فعال زاده)

–  کنترل ورم پستان از طریق انتخاب ژنومی در گاوهای شیری (دکتر سید عباس رأفت، مهندس مریم کرمی و مهندس سامان ساعدی)

تهدیدهای پنهان (دکتر امیرحسین فرج نژاد)

–  استفاده از نوردهی در بهبود عملکرد گاوهای شیری (مهندس محمد نوری و دکتر اکبر تقی زاده)

–  گزارش خبری

نـشریـه گـاودار

نشریه گاودار- شماره 187 و 188 منتشر گردید.

جهت سفارش نشریه با واحد آموزش شرکت تعاونی وحدت تماس حاصل فرمایید.

عناوین نشریه 187-188 :

–  گزارش کمیته فنی

–  ارزیابی کیفی علوفه یونجه در گله های شیری (دکتر اسدیان)

–  روش های کاربردی پرورش گوساله در شرکت قیام (مهندس محمد لطفی)

–  مشاوره (سمیه بازرگان)

–  بررسی کیفیت آب مصرفی دام (مهندس مسعود الهقلی)

–   تهدیدهای پنهان (دکتر حسین فرج نژاد)

–   عوامل موثر بر مقدار چربی شیر (مهندس امید فعال زاده)

–   شش بیماری مشترک خطرناک (دکتر فهیمه اسلامی)

–  کاهش چربی شیر یکی از چالش های مهم صنعت گاو شیری (مهندس محمدرضا ترغیبی و مهندس حسین محمدی)

–  گزارش خبری

نشریه گاودار- شماره 189 منتشر گردید.

عناوین نشریه 189 :

 عوامل موثر بر ضریب تبدیل خوراک و بازده نیتروژن در گله های شیری  (دکتر اکبر اسدیان)

–  مدیریت تنش گرمایی (مهندس عباس زال بیک و مهندس زهره اکبری)

–   تنش گرمایی (دکتر محمد درخشش)

–  گزارش کمیته فنی

–  بررسی دام های جدید از لحاظ ابتلا به بیماری ها (دکتر مهرداد اعلمی)

–  مشاوره (سمیه بازرگان)

–  جفت ماندگی، علل و عوامل موثر بر آن (مهندس محمد نوری و دکتر علی کیانی)

–   راهکارهای کنترل و کاهش تنش گرمایی (مهندس نسرین مهرداد)

–   تهدیدهای پنهان (دکتر امیرحسین فرج نژاد)

–  مدیریت مصرف آغوز (مهندس سعید صفوی پور)

–  اخبار اینترنتی

–  گزارش خبری

نشریه گاودار- شماره 190 منتشر گردید.

جهت سفارش با واحد آموزش شرکت تعاونی وحدت تماس حاصل فرمایید.

در این شماره می خوانید:

–  مبارزه علیه ورم پستان (دکتر شیما خلیلی فرد)

–  مدیریت کارکنان بخش پرورش تلیسه (مهندس مهدی نصر)

رفتارهای تغذیه ای در گاو شیری (مهندس الهه یزدان خواه و دکتر اکبر تقی زاده)

–  مشاوره (سمیه بازرگان)

–   کاهش تنش ناشی از حمل و نقل (مهندس امید فعال زاده)

–  کنترل ورم پستان از طریق انتخاب ژنومی در گاوهای شیری (دکتر سید عباس رأفت، مهندس مریم کرمی و مهندس سامان ساعدی)

تهدیدهای پنهان (دکتر امیرحسین فرج نژاد)

–  استفاده از نوردهی در بهبود عملکرد گاوهای شیری (مهندس محمد نوری و دکتر اکبر تقی زاده)

–  گزارش خبری