مديـريـت و پـردازش اطلاعـات

مديـريـت و پـردازش اطلاعـات

اهميت و جايگاه خاص اطلاعات در جامعه امروزي و توان آن در رشد و توسعه سريع جوامع بر همگان به خوبي روشن است. امروزه نقش محوري و اساسي در آمار و اطلاعات بر عهده ابزار و دانش فني است كه اين ابزار شامل سخت افزارها و نرم افزارها مي باشد. اين بخش نيز با توجه به اين مطلب، با پردازش آمار گاوداريها سعي دارد كه اين فعاليت ها را به سمت شفاف سازي و مديريت بهينه منابع و اطلاعات و سرعت در چرخه فعاليت ها سوق دهد.

اين بخش از سال 1380  با تعداد 12 گاوداري شروع به كار نموده و در ابتداي امر، تمامي اطلاعات به صورت دست نويس به بخش آمار، انتقال و وارد برنامه مديريتي نما مي شد. با افزايش تعداد گاوداريهاي تحت پوشش فني و مشكلاتي كه در پردازش اطلاعات و خطاهاي اطلاعاتي پيش مي آمد اين واحد را وادار كرد تا با برنامه ريزي مداوم، كليه واحدهاي تحت پوشش خود را به يك نرم افزار مجهز  كرده و ارسال اطلاعات به صورت دستي حذف و از طريق Cd با كمترين خطا بر روي سيستم مركزي وحدت انتقال صورت گيرد.

واحد فنی شرکت تعاونی وحدت افتخار می کند که مطابق با استانداردهای بین المللی انجمن بهبود گله های شیری (DHI) اقدام به ارائه چنین گزارشاتی می نماید که بخش مهمی از بهبود صنعت دامپروری استان را شامل می شود. آمار و اطلاعات، فرصتی را برای محاسبه و تعیین اهداف جهت پیشرفت گله های استان فراهم می نماید که به دلایلی که در زیر به آن اشاره می شود حایز اهمیت است.

اولاً، به افرادی که در تصمیم گیری های استراتژیک گله ها نقش دارند این امکان را می دهد که اهداف و مسیر رسیدن به آنها را براساس آمارهای واقعی و اتفاقاتی که در گله ها رخ می دهند، مشخص کنند. توانایی محاسبه شاخص های تولیدی و ارزیابی عملکرد گله جزء لاینفک در تعیین اولویت های سرمایه گذاری آینده در هر گله و در صنعت دامپروری است.

ثانیاً، براساس تصمیم گیری های مدیریتی، اطلاعات را برای عملیات آینده در گله ارائه می کند. رکوردبرداری منظم و صحیح در گله، کلید اصلی برای موفقیت اکثر واحدهای دامپروری است.

ثالثاً، این گزارش اهمیت نقش انجمن بهبود گله های شیری را در محاسبه، ارزیابی و بهبود تولید شیر از طریق پیشرفت ژنتیکی دام ها که ناشی از ثبت دقیق آمار و رکوردهای هر دام می باشد، تقویت می نماید.

اهميت و جايگاه خاص اطلاعات در جامعه امروزي و توان آن در رشد و توسعه سريع جوامع بر همگان به خوبي روشن است. امروزه نقش محوري و اساسي در آمار و اطلاعات بر عهده ابزار و دانش فني است كه اين ابزار شامل سخت افزارها و نرم افزارها مي باشد. اين بخش نيز با توجه به اين مطلب، با پردازش آمار گاوداريها سعي دارد كه اين فعاليت ها را به سمت شفاف سازي و مديريت بهينه منابع و اطلاعات و سرعت در چرخه فعاليت ها سوق دهد.

اين بخش از سال 1380  با تعداد 12 گاوداري شروع به كار نموده و در ابتداي امر، تمامي اطلاعات به صورت دست نويس به بخش آمار، انتقال و وارد برنامه مديريتي نما مي شد. با افزايش تعداد گاوداريهاي تحت پوشش فني و مشكلاتي كه در پردازش اطلاعات و خطاهاي اطلاعاتي پيش مي آمد اين واحد را وادار كرد تا با برنامه ريزي مداوم، كليه واحدهاي تحت پوشش خود را به يك نرم افزار مجهز  كرده و ارسال اطلاعات به صورت دستي حذف و از طريق Cd با كمترين خطا بر روي سيستم مركزي وحدت انتقال صورت گيرد.

واحد فنی شرکت تعاونی وحدت افتخار می کند که مطابق با استانداردهای بین المللی انجمن بهبود گله های شیری (DHI) اقدام به ارائه چنین گزارشاتی می نماید که بخش مهمی از بهبود صنعت دامپروری استان را شامل می شود. آمار و اطلاعات، فرصتی را برای محاسبه و تعیین اهداف جهت پیشرفت گله های استان فراهم می نماید که به دلایلی که در زیر به آن اشاره می شود حایز اهمیت است.

اولاً، به افرادی که در تصمیم گیری های استراتژیک گله ها نقش دارند این امکان را می دهد که اهداف و مسیر رسیدن به آنها را براساس آمارهای واقعی و اتفاقاتی که در گله ها رخ می دهند، مشخص کنند. توانایی محاسبه شاخص های تولیدی و ارزیابی عملکرد گله جزء لاینفک در تعیین اولویت های سرمایه گذاری آینده در هر گله و در صنعت دامپروری است.

ثانیاً، براساس تصمیم گیری های مدیریتی، اطلاعات را برای عملیات آینده در گله ارائه می کند. رکوردبرداری منظم و صحیح در گله، کلید اصلی برای موفقیت اکثر واحدهای دامپروری است.

ثالثاً، این گزارش اهمیت نقش انجمن بهبود گله های شیری را در محاسبه، ارزیابی و بهبود تولید شیر از طریق پیشرفت ژنتیکی دام ها که ناشی از ثبت دقیق آمار و رکوردهای هر دام می باشد، تقویت می نماید.