محصــولات و آناليــز خــوراك

محصــولات و آناليــز خــوراك

  كنـسانتره خـوراك سوپرشيـر:

يكي از كنسانتره هاي ويژه شركت تعاوني وحدت مي باشد كه مخصوص گروههاي سوپرشير و ممتاز دامداريهاي صنعتي و گله هاي بزرگ با ركوردهاي بالاي شيردهي است. با بهره گيري از اين كنسانتره كه با مكمل هاي ويژه وحدت غني شده است هم توليد شير گروههاي ممتاز و  سوپر افزايش مي يابد و هم باعث بهبود باروري و سلامت گروههاي مذكور مي شود.

آناليزسوپرشير

درصد ماده خشك ____ 92-88

درصد پروتئين _______ 21-22

درصد چربي _________ 5/5

درصد خاكستر ________ 5/7

درصدکلسیم _________ 3/1

درصد فسفر ________ 7/0

انرژي خالص شيردهي(Kcal/kg) __ 9/1

درصد نمك ___________ 5/0

NDF ____________ 18

  كنـسانتره خـوراك سوپرشيـر:

يكي از كنسانتره هاي ويژه شركت تعاوني وحدت مي باشد كه مخصوص گروههاي سوپرشير و ممتاز دامداريهاي صنعتي و گله هاي بزرگ با ركوردهاي بالاي شيردهي است. با بهره گيري از اين كنسانتره كه با مكمل هاي ويژه وحدت غني شده است هم توليد شير گروههاي ممتاز و  سوپر افزايش مي يابد و هم باعث بهبود باروري و سلامت گروههاي مذكور مي شود.

آناليزسوپرشير

درصد ماده خشك ____ 92-88

درصد پروتئين _______ 21-22

درصد چربي _________ 5/5

درصد خاكستر ________ 5/7

درصدکلسیم _________ 3/1

درصد فسفر ________ 7/0

انرژي خالص شيردهي(Kcal/kg) __ 9/1

درصد نمك ___________ 5/0

NDF ____________ 18

آناليز كنسانتره پرشير

درصد ماده خشك ____ 92-88

درصد پروتئين _______ 19-20

درصد چربي _________ 5

درصد خاكستر ________ 5/7

درصدکلسیم _________ 15/1

درصد فسفر ________ 65/0

انرژي خالص شيردهي(Kcal/kg) __ 8/1

درصد نمك ___________ 5/0

NDF ____________ 17

كنـسانتره خـوراك پرشيـر:

اين كنسانتره با بهره گيري از فرمولي ويژه و جامع، جهت بالا بردن سطح توليد شير و بهبود باروري گله هاي كوچك و بزرگ طراحي شده است. با استفاده از اين كنسانتره، شاهد افزايش سطح توليد شير و بهبود باروري گله هاي خود باشيد. اين كنستانتره با مكمل هاي ويژه وحدت غني شده كه باعث افزايش سلامت گله هاي شيري مي شود. 

آناليز كنسانتره پرشير

درصد ماده خشك ____ 92-88

درصد پروتئين _______ 19-20

درصد چربي _________ 5

درصد خاكستر ________ 5/7

درصدکلسیم _________ 15/1

درصد فسفر ________ 65/0

انرژي خالص شيردهي(Kcal/kg) __ 8/1

درصد نمك ___________ 5/0

NDF ____________ 17

كنـسانتره خـوراك پرشيـر:

اين كنسانتره با بهره گيري از فرمولي ويژه و جامع، جهت بالا بردن سطح توليد شير و بهبود باروري گله هاي كوچك و بزرگ طراحي شده است. با استفاده از اين كنسانتره، شاهد افزايش سطح توليد شير و بهبود باروري گله هاي خود باشيد. اين كنستانتره با مكمل هاي ويژه وحدت غني شده كه باعث افزايش سلامت گله هاي شيري مي شود. 

كنـسانتره خـوراك اسـتارتر:

استارتر وحدت با داشتن فرمولي كاملا كاربردي و غني شده با مكمل هاي ويژه مي تواند باعث رشد بهتر و تامين بهتر مواد مغذي مورد نياز گوساله ها شده و خلاء موجود در بازار را جبران كرده و باعث جلب رضايت دامداران عزيز مي شود.

آناليز استارتر

درصد ماده خشك ____ 92/72

درصد پروتئين _______ 21

درصد چربي _________ 95/3

درصد خاكستر ________ 01/6

درصدکلسیم _________ 153/1

درصد فسفر ________ 733/0

انرژي قابل متابوليسم(Kcal/kg) __ 904/2

درصد فيبر ____________ 01/4

كنـسانتره خـوراك اسـتارتر:

استارتر وحدت با داشتن فرمولي كاملا كاربردي و غني شده با مكمل هاي ويژه مي تواند باعث رشد بهتر و تامين بهتر مواد مغذي مورد نياز گوساله ها شده و خلاء موجود در بازار را جبران كرده و باعث جلب رضايت دامداران عزيز مي شود.

آناليز استارتر

درصد ماده خشك ____ 92/72

درصد پروتئين _______ 21

درصد چربي _________ 95/3

درصد خاكستر ________ 01/6

درصدکلسیم _________ 153/1

درصد فسفر ________ 733/0

انرژي قابل متابوليسم(Kcal/kg) __ 904/2

درصد فيبر ____________ 01/4

مواد تشكيل دهنده كنسانتره پلت شده:

دانه جو، دانه ذرت، كنجاله سويا، كنجاله كلزا، كنجاله تخم پنبه، دانه سويا، سبوس گندم، جوش شيرين، كربنات كلسيم، توكسين بايندر، پودر چربي، پودر ماهي، نمك، مكمل هاي غني شده معدني و ويتامينه وحدت و ديگر افزودني هاي مجاز خوراكي.

 

مكمل هاي ويژه معدني و ويتامينه وحدت:

شركت تعاوني وحدت با بهره گيري از كارشناسان مجرب مكمل هاي غني شده معدني و ويتامينه را با فرمولي كم نظير توليد نموده است. مكمل هاي ياد شده از بهترين و با كيفيت ترين اقلام معدني و ويتامينه موجود در بازارهاي جهاني و با نظارت كامل تهيه مي شوند.

 

مواد تشكيل دهنده مكمل معدني وحدت:

مس، منگنز، روي، كبالت، يد، كلسيم، فسفر، گوگرد 

 

 مواد تشكيل دهنده مكمل ويتامينه وحدت:

موننسين، سلنيوم، اويلافور، بيوتين، ويتامينA، ويتامينE، ويتامينD3، پرميكسI، پرميكسII.

 

 مواد تشكيل دهنده مكمل تازه زا وحدت:

گلايكولاين، نياسين، كولين، كروم، سلنيوم، ويتامينA، ويتامينE، ويتامينD3، پرميكسIII و پرميكسIV.

مواد تشكيل دهنده كنسانتره پلت شده:

دانه جو، دانه ذرت، كنجاله سويا، كنجاله كلزا، كنجاله تخم پنبه، دانه سويا، سبوس گندم، جوش شيرين، كربنات كلسيم، توكسين بايندر، پودر چربي، پودر ماهي، نمك، مكمل هاي غني شده معدني و ويتامينه وحدت و ديگر افزودني هاي مجاز خوراكي.

 

مكمل هاي ويژه معدني و ويتامينه وحدت:

شركت تعاوني وحدت با بهره گيري از كارشناسان مجرب مكمل هاي غني شده معدني و ويتامينه را با فرمولي كم نظير توليد نموده است. مكمل هاي ياد شده از بهترين و با كيفيت ترين اقلام معدني و ويتامينه موجود در بازارهاي جهاني و با نظارت كامل تهيه مي شوند.

 

مواد تشكيل دهنده مكمل معدني وحدت:

مس، منگنز، روي، كبالت، يد، كلسيم، فسفر، گوگرد 

 

 مواد تشكيل دهنده مكمل ويتامينه وحدت:

موننسين، سلنيوم، اويلافور، بيوتين، ويتامينA، ويتامينE، ويتامينD3، پرميكسI، پرميكسII.

 

 مواد تشكيل دهنده مكمل تازه زا وحدت:

گلايكولاين، نياسين، كولين، كروم، سلنيوم، ويتامينA، ويتامينE، ويتامينD3، پرميكسIII و پرميكسIV.