كتـاب صـنعـت گـاو شيـری

نشریه معتبر هوردز دیری من (Hoard’s Dairyman) یا نشریه ملی صنعت گاو شیری ایالات متحده که بالغ بر 120 سال از آغاز انتشار آن می گذرد در ایالت ویسکانسین و به تعداد 20 شماره در سال به چاپ می رسد. هیات تحریریه ی آن از شناخته شده ترین و برجسته ترین اساتید و متخصصین دنیا در زمینه های تغذیه، مدیریت، جایگاه، اصلاح نژاد، دامپزشکی و زراعت بوده و توانسته اند برخلاف نشریات کاملاً علمی، آخرین دستاوردهای تحقیقاتی دنیا را به زبانی ساده، گویا و ترویجی و با تکیه بر نتایج عملی و ملموس بیان نمایند. نشریه هوردز دیری من به جز زبان انگلیسی به زبان های اسپانیایی و ژاپنی نیز به چاپ رسیده و گستره ی توزیعی به پهنای جهان دارد.

با عنایت به پیشرفت های اخیر در صنعت گاو شیری ایران لازم می نمود مدیران مزارع به نحوی ملموس تر و در عین حال مطابق با علم روز دامپروری در جریان مسائل جدید قرار گیرند. لذا بنابر ضرورت های مذکور و به توصیه کارشناسان آتی نگر گروه فنی شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان، کار ترجمه ی این نشریه در دستور کار تعاونی قرار گرفته و برای ترجمه از اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و کارشناسانی که به طور مستقیم با مسایل علمی این رشته در گیر بودند، مدد گرفته شد. سعی گروه ویراستاری نیز بر این بوده است که مطالب تا حد امکان با زبان اصلی مقاربت داشته و در عین حال از اصطلاحات رایج دامپروری کشور بهره گرفته شود. 

كتـاب صـنعـت گـاو شيـری

نشریه معتبر هوردز دیری من (Hoard’s Dairyman) یا نشریه ملی صنعت گاو شیری ایالات متحده که بالغ بر 120 سال از آغاز انتشار آن می گذرد در ایالت ویسکانسین و به تعداد 20 شماره در سال به چاپ می رسد. هیات تحریریه ی آن از شناخته شده ترین و برجسته ترین اساتید و متخصصین دنیا در زمینه های تغذیه، مدیریت، جایگاه، اصلاح نژاد، دامپزشکی و زراعت بوده و توانسته اند برخلاف نشریات کاملاً علمی، آخرین دستاوردهای تحقیقاتی دنیا را به زبانی ساده، گویا و ترویجی و با تکیه بر نتایج عملی و ملموس بیان نمایند. نشریه هوردز دیری من به جز زبان انگلیسی به زبان های اسپانیایی و ژاپنی نیز به چاپ رسیده و گستره ی توزیعی به پهنای جهان دارد.

با عنایت به پیشرفت های اخیر در صنعت گاو شیری ایران لازم می نمود مدیران مزارع به نحوی ملموس تر و در عین حال مطابق با علم روز دامپروری در جریان مسائل جدید قرار گیرند. لذا بنابر ضرورت های مذکور و به توصیه کارشناسان آتی نگر گروه فنی شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان، کار ترجمه ی این نشریه در دستور کار تعاونی قرار گرفته و برای ترجمه از اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و کارشناسانی که به طور مستقیم با مسایل علمی این رشته در گیر بودند، مدد گرفته شد. سعی گروه ویراستاری نیز بر این بوده است که مطالب تا حد امکان با زبان اصلی مقاربت داشته و در عین حال از اصطلاحات رایج دامپروری کشور بهره گرفته شود.