فاز 4: طرح نیروگاه بیوگاز

طرح نیروگاه بیوگاز
جهت تولید برق از فضولات دامی
زنجیره تولید شیر خام اصفهان
با توجه به مشکلات زیست محیطی در خصوص کود دامی موجود در واحدهای دامداری و با توجه به نیاز به صرف هزینه زیاد جهت ساخت تصفیه خانه و دستگاه های خنک کننده کود در هر یک از واحدهای دامداری نیاز به طراحی و ساخت نیروگاه بیوگاز در سطح استان احساس گردید تا از این طریق علاوه بر رفع مشکل زیست محیطی و رفع دغدغه دامداران از بابت حجم وسیع کود دامی ایجاد شده در واحدهای دامداری، تولید برق و آب نیز در کنار آن صورت گیرد. ضمناً در کنار نیروگاه بیوگاز در طراحی صورت گرفته پیش بینی ساخت مجموعه گلخانه ای جهت تولید انواع محصولات گلخانه ای با استفاده از بخشی از آب و برق تولید شده صورت گرفته است.