خدمـات پس از فـروش

شرکت تعاونی وحدت نزدیک به سه سال است که با داشتن کمیته ای فنی متشکل از بهترین کارشناسان دامپروری شاغل در مزارع بزرگ کشور، به رسیدگی به مشکلات دامداری ها در زمینه های گوناگون مدیریتی، تغذیه ای، تولیدمثل و…. می پردازد. کمیته فنی موظف است با درخواست هر واحد دامداری به بازدید از آن واحد پرداخته و نظرات کارشناسی خود را ارائه نموده و تا رفع مشکل در کنار دامدار و همراه وی باشد. این کمیته در زمینه های گوناگون به بخش خوراک دام و مکمل وحدت کمک کرده و با استفاده از نظرات کمیته فنی، فرمولاسیون جیره ها در اختیار دامداران قرار می گیرد. 

خدمـات پس از فـروش

شرکت تعاونی وحدت نزدیک به سه سال است که با داشتن کمیته ای فنی متشکل از بهترین کارشناسان دامپروری شاغل در مزارع بزرگ کشور، به رسیدگی به مشکلات دامداری ها در زمینه های گوناگون مدیریتی، تغذیه ای، تولیدمثل و…. می پردازد. کمیته فنی موظف است با درخواست هر واحد دامداری به بازدید از آن واحد پرداخته و نظرات کارشناسی خود را ارائه نموده و تا رفع مشکل در کنار دامدار و همراه وی باشد. این کمیته در زمینه های گوناگون به بخش خوراک دام و مکمل وحدت کمک کرده و با استفاده از نظرات کمیته فنی، فرمولاسیون جیره ها در اختیار دامداران قرار می گیرد.