تمـــاس بــا مــا

اصفهان- خیابان جی- خیابان تالار- بالاتر از میدان روح ا..- مجتمع وحدت

کد پستی: 49511-81999

پست الکترونیک: Vahdat.co91@gmail.com

سامانه پیام کوتاه : 1000014141414

آدرس کانال تلگرام: vahdat_co@

تـلفـن هــای شــرکـــت تــعاونــی وحـــدت

تـلفـن هــای شــرکـــت تــعاونــی وحـــدت

32315493-031

32315406-031

32315407-031

32315272-031

32315314-031

32315313-031

32315463-031

تلفن شرکت تعاونی وحدت

تلفن شرکت تعاونی وحدت

تلفن شرکت تعاونی وحدت

تلفن شرکت تعاونی وحدت

تلفن شرکت تعاونی وحدت

تلفن شرکت تعاونی وحدت

تلفن شرکت تعاونی وحدت

32315493-031

تلفن شرکت تعاونی وحدت

32315406-031

تلفن شرکت تعاونی وحدت

32315407-031

تلفن شرکت تعاونی وحدت

32315272-031

تلفن شرکت تعاونی وحدت

32315314-031

تلفن شرکت تعاونی وحدت

32315313-031

تلفن شرکت تعاونی وحدت

32315463-031

تلفن شرکت تعاونی وحدت

داخــلی های شــرکـــت تــعاونــی وحـــدت

13

مدیریت

11

مسئول دفتر مدیریت

16

مالی (مدیر مالی)

17

مالی( حسابدار)

18

مالی( حسابدار)

15

مالی( حسابدار)

20

فنی( مدیر فنی)

19

فنی( ثبت و مشخصات)

20

خوراک دام

22

آموزش

25

بازرگانی(مدیر بازرگانی)

26

بازرگانی ( مسئول فروشگاه)

21

بازرگانی ( انبار)

داخــلی های شــرکـــت تــعاونــی وحـــدت

13

11

16

17

18

15

20

19

20

22

25

26

21

مدیریت

مسئول دفتر مدیریت

مالی (مدیر مالی)

مالی( حسابدار)

مالی( حسابدار)

مالی( کارپردازی)

فنی( مدیر فنی)

فنی( ثبت و مشخصات)

خوراک دام

آموزش

بازرگانی(مدیر بازرگانی)

بازرگانی ( مسئول فروشگاه)

بازرگانی ( انبار)

Vahdat Industrial Agriculturists & Dairymen Cooperative

  
Vahdat building, after Ruhollah mosque, Talar St, Jey BLVD,Isfahan,IRAN
 
  81999-49511 :Postal code
 
+98-31-32315406 :Phone 
   
98-31-32315272
 
+98-31-32315313 :Fax 

Vahdat Industrial Agriculturists & Dairymen Cooperative

  
Vahdat building, after Ruhollah mosque, Talar St, Jey BLVD,Isfahan,IRAN
 
  81999-49511 :Postal code
 
+98-31-32315406 :Phone 
   
98-31-32315272
 
+98-31-32315313 :Fax