اعضـــای هیئت مدیــره و مدیـــر عـــامل

مدیر عامل: آقای مهندس قاسمعلی حسن زاده

رئیس هیئت مدیره: آقای حاج حسن فتاحی

نائب رئیس هیئت مدیره: آقای مهندس محمود یاحقی

عضو هیئت مدیره: آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلی

عضو هیئت مدیره: آقای مهندس احمد نیل فروش زاده

عضو هیئت مدیره: آقای حاج علی اسدی

بازرس: آقای قدرت اله عرفانی

بازرس: آقای منصور نمکی زاده

اعضـــای هیئت مدیــره و مدیـــر عـــامل

مدیر عامل: آقای مهندس قاسمعلی حسن زاده

رئیس هیئت مدیره: آقای حاج حسن فتاحی

نائب رئیس هیئت مدیره: آقای مهندس محمود یاحقی

عضو هیئت مدیره: آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلی

عضو هیئت مدیره: آقای مهندس احمد نیل فروش زاده

عضو هیئت مدیره: آقای حاج علی اسدی

بازرس: آقای قدرت اله عرفانی

بازرس: آقای منصور نمکی زاده

مدیر عامل : جناب آقای مهندس قاسمعلی حسن زاده

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای حاج حسن فتاحی دولت آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره : جناب آقای مهندس محمود یاحقی

عضو هیئت مدیره: جناب آقای مهندس حاج علی اسدی دولت آبادی

بازرس شرکت : جناب آقای مهندس منصور نمکی زاده

مدیر عامل : جناب آقای مهندس قاسمعلی حسن زاده

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای حاج حسن فتاحی دولت آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره : جناب آقای مهندس محمود یاحقی

عضو هیئت مدیره: جناب آقای مهندس حاج علی اسدی دولت آبادی

عضو هیئت مدیره: جناب آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلی

عضو هیئت مدیره: جناب آقای مهندس احمد نیل فروش زاده

بازرس شرکت : جناب آقای مهندس منصور نمکی زاده

بازرس شرکت : جناب آقای مهندس  قدرت اله عرفانی