ارگـان شـرکـت

ارگـان شـرکـت

مجمع عمومی

مجمع عمومي در شركتها و اتحاديه ها عاليترين  مرجع اخذ تصميم و ابراز اراده جمعي اعضاء در اداره امور شركتها و اتحاديه ها است .

مجمع عمومي در شركتها و اتحاديه ها بر دو نوع است.  مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده كه در هر يك از مجامع ذكر شده فعاليت خاصي صورت مي گيرد. مثلاً  در مجمع عمومي عادي درباره اداره امور شركت  يا اتحاديه، انتخاب هيئت مديره شركت يا اتحاديه و مشخص نمودن برنامه هاي كاري و سياستهاي فعاليتي آنها تصميم گرفته مي شود. ولي در  مجمع عمومي فوق العاده مواردي چون كاهش، افزايش و تغيير در مواد اساسنامه شركت يا اتحاديه، انحلال شركت يا اتحاديه و ادغام آنها در شركت و يا اتحاديه ديگر  مورد بررسي قرار گرفته و اتخاذ تصميم مي گردد. كه در اين نوشته مواردي در خصوص مجمع عمومي عادي در تعاونيها و نحوه برگزاري آن مورد بحث قرار مي گيرد.

مجمع عمومي عادي در تعاونيها ( اتحاديه ها و شركتها ) طبق اساسنامه مورد عمل آنها  حداقل هر سال يك بار در ظرف حداكثر 6 ماه از پايان سال مالي تعاونيها، براي رسيدگي به موارد ذيل و اتخاذ تصميم درباره آنها تشكيل مي گردد:

الف) انتخاب هیئت مدیره

ب) رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت تعاوني  يا اتحاديه پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرس يا يازرسان آنها.

ج) تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سایر پیشنهادات مالی

د) تصمیم در مورد پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه

ه) تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی

مجمع فوق العاده و بنابه تقاضای کتبی نیمی از اعضاء و به اتفاق اکثریت اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسین باحضور 3/2 اعضاء تشکیل می شود.

مجمع عمومی

مجمع عمومي در شركتها و اتحاديه ها عاليترين  مرجع اخذ تصميم و ابراز اراده جمعي اعضاء در اداره امور شركتها و اتحاديه ها است .

مجمع عمومي در شركتها و اتحاديه ها بر دو نوع است.  مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده كه در هر يك از مجامع ذكر شده فعاليت خاصي صورت مي گيرد. مثلاً  در مجمع عمومي عادي درباره اداره امور شركت  يا اتحاديه، انتخاب هيئت مديره شركت يا اتحاديه و مشخص نمودن برنامه هاي كاري و سياستهاي فعاليتي آنها تصميم گرفته مي شود. ولي در  مجمع عمومي فوق العاده مواردي چون كاهش، افزايش و تغيير در مواد اساسنامه شركت يا اتحاديه، انحلال شركت يا اتحاديه و ادغام آنها در شركت و يا اتحاديه ديگر  مورد بررسي قرار گرفته و اتخاذ تصميم مي گردد. كه در اين نوشته مواردي در خصوص مجمع عمومي عادي در تعاونيها و نحوه برگزاري آن مورد بحث قرار مي گيرد.

مجمع عمومي عادي در تعاونيها ( اتحاديه ها و شركتها ) طبق اساسنامه مورد عمل آنها  حداقل هر سال يك بار در ظرف حداكثر 6 ماه از پايان سال مالي تعاونيها، براي رسيدگي به موارد ذيل و اتخاذ تصميم درباره آنها تشكيل مي گردد:

الف) انتخاب هیئت مدیره

ب) رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت تعاوني  يا اتحاديه پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرس يا يازرسان آنها.

ج) تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سایر پیشنهادات مالی

د) تصمیم در مورد پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه

ه) تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی

مجمع فوق العاده و بنابه تقاضای کتبی نیمی از اعضاء و به اتفاق اکثریت اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسین باحضور 3/2 اعضاء تشکیل می شود.

هیئت مدیره

اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه برعهده هیئت مدیره است که تعاونی شامل 5 نفر و 2 بازرس می باشد. انتخاب با اکثریت آراء در مجمع عمومی صورت می گیرد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارت است از:

–  دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده

–  اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع و سایر مقررات

–  انتخاب یا عزل مدیر عامل و نظارت بر عملیات اجرایی مدیر عامل

–  قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم در مورد انتقال سهام

–  نظارت بر مخارج جاری و ارائه به بازرسین و تسلیم به موقع ترازنامه و گزارش سالیانه به مجمع عمومی

–  تعیین نماینده جهت حضور در جلسات و مجامع عمومی شرکت و اتحادیه

–  تهیه و تنظیم دستورالعمل داخلی و تعیین نماینده یا وکیل در سازمان ها

هیئت مدیره

اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه برعهده هیئت مدیره است که تعاونی شامل 5 نفر و 2 بازرس می باشد. انتخاب با اکثریت آراء در مجمع عمومی صورت می گیرد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارت است از:

–  دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده

–  اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع و سایر مقررات

–  انتخاب یا عزل مدیر عامل و نظارت بر عملیات اجرایی مدیر عامل

–  قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم در مورد انتقال سهام

–  نظارت بر مخارج جاری و ارائه به بازرسین و تسلیم به موقع ترازنامه و گزارش سالیانه به مجمع عمومی

–  تعیین نماینده جهت حضور در جلسات و مجامع عمومی شرکت و اتحادیه

–  تهیه و تنظیم دستورالعمل داخلی و تعیین نماینده یا وکیل در سازمان ها

مدیر عامل و بازرسین

هیئت مدیره مکلف است بلافاصله پس از انتخاب جهت مدیریت عملیاتی تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی، فرد واجد شرایطی را از بین اعضاء یا خارج از تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره انجام خدمت نماید.

بازرسین

طی مجمع عمومی انتخاب دو بازرس صورت می گیرد.

وظایف بازرسین عبارت است از:

–  نظارت مستمر بر نحوه اداره امور تعاونی و عملیات یا معاملات انجام شده مطابق با اساسنامه و مقررات مربوطه

– رسیدگی به حساب ها و دفاتر و اسناد و صورت های مالی

–  رسیدگی به شکایات اعضاء

–  تذکر کتبی در صورت مشاهده تخلفات به هیئت مدیره و مدیر عامل جهت رفع مشکل

–  حضور در جلسات هیئت مدیره و اعلام نظارت بدون حق دخالت مستقیم در انجام امور

مدیر عامل و بازرسین

هیئت مدیره مکلف است بلافاصله پس از انتخاب جهت مدیریت عملیاتی تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی، فرد واجد شرایطی را از بین اعضاء یا خارج از تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره انجام خدمت نماید.

بازرسین

طی مجمع عمومی انتخاب دو بازرس صورت می گیرد.

وظایف بازرسین عبارت است از:

–  نظارت مستمر بر نحوه اداره امور تعاونی و عملیات یا معاملات انجام شده مطابق با اساسنامه و مقررات مربوطه

– رسیدگی به حساب ها و دفاتر و اسناد و صورت های مالی

–  رسیدگی به شکایات اعضاء

–  تذکر کتبی در صورت مشاهده تخلفات به هیئت مدیره و مدیر عامل جهت رفع مشکل

–  حضور در جلسات هیئت مدیره و اعلام نظارت بدون حق دخالت مستقیم در انجام امور